Odbor výstavby a životního prostředí

Odbor výstavby a životního prostředí zajišťuje:

 • řízení odboru výstavby a životního prostředí;
 • zajištění Územního plánu města;
 • kontrola dodržování podmínek platného Územního plánu města v rámci umísťování a realizace staveb;
 • kompletní přípravu a průběh veřejných zakázek na dodávky, služby a stavební práce pro Město Jiříkov;
 • výkon činností spojených se zákonem o územním plánování a stavebním řádu (vyjádření ke stavbám, účast na řízeních svolávaných stavebním úřadem, popř. vodohospodářským orgánem nebo silničním správním úřadem);
 • realizaci investičních akcí Města Jiříkova;
 • v součinnosti s ostatními odbory městského úřadu, příspěvkovými organizacemi zřízenými městem se podílí na opravách a údržbě majetku města;
 • agendu pronájmu a prodeje pozemků dle stanovených směrnic (příjem a vyřizování žádostí o pronájem či koupi pozemku),
 • příjem a vyřizování žádostí o zřízení věcného břemene služebnosti;
 • evidence nájemních smluv;
 • inventarizace pozemků v majetku města;
 • vedení registru pozemků;
 • zpracovávání podkladů pro převod státní půdy do vlastnictví města ve spolupráci se státním pozemkovým úřadem;
 • vedení spisovny odboru výstavby a životního prostředí;
 • v oblasti životního prostředí zajišťuje správu vod – zajišťování protipovodňových prohlídek, ochranu ovzduší, ochranu na úseku rostlinolékařské správy rozsahu § 73 zákona č. 326/2004 Sb., deratizaci, desinfekci a desinsekci na území města;
 • u výkonu státní správy zajišťuje ochranu přírody a krajiny (vyřizování kácení dřevin rostoucích mimo les), vodní hospodářství, ochranu zvířat proti týrání;
 • podílí se na úkonech v oblasti myslivosti a rybníkářství;
 • na úseku samostatné a přenesené působnosti zabezpečuje ochranu ŽP;
 • tajemnice komise výstavby a životního prostředí;
 • nakládání s komunálním odpadem (např. rozmístění a vývoz popelnic, četnost vývozů);
 • správu místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství na území Města Jiříkova včetně provádění daňového řízení;
 • zajišťování podkladů pro územní řízení, stavební povolení, kolaudační řízení, demoliční řízení;
 • zastupování města při technických řízeních;
 • výkon funkce místního správního orgánu při stavebních řízeních;
 • správa při zajišťování realizace investičních akcí Města Jiříkova;
 • zajišťování jednotlivých úkolů dle pokynů vedoucího odboru.

Odbor výstavby a životního prostředí

Miroslav Sabo

vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Hana Havlová

referent výstavby a majetkové agendy

Bc. Petra Rácová

referent odboru výstavby a životního prostředí

Dana Hálová

referent správy poplatku za komunální odpad

Petra Krištofová

referent odboru výstavby a životního prostředí

Robert Naďo

obsluha sběrného místa