Podatelna

a) Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov

b) Provozní doba podatelny:

Pondělí 8.00–11.30 12.30–16.30
Středa 8.00–11.30 12.30–16.30
Pátek 8.00–11.00  

c) Elektronická adresa podatelny (adresa elektronické pošty):

mesto@jirikov.cz

d) Identifikátor datové schránky:

34mbzwf

Pravidla pro potvrzování doručení datových zpráv:

Podatelna potvrzuje, že zpráva byla doručena, zasláním zprávy. Zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění náležitostí podání podle jiných právních předpisů. Podatelna zasílá zprávu o doručení nejpozději v první pracovní den, který bezprostředně následuje po dni doručení. Podatelna zasílá zprávu o doručení na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána. Pokud se zpráva o doručení vrátí podatelně jako nedoručitelná, podatelna provede jeden opakovaný pokus o její doručení.

e) Přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů:

Formáty datové zprávy, které archiv v digitální podobě přijímá, jsou stanoveny dle přílohy č. 3, vyhlášky MVČR č. 194/2009 Sb. o stanovení podrobností užívání a provozování ISDS.

 • Portable Document Format/Archive (PDF/A, ISO 19005)
 • Portable Network Graphics (png, ISO/IEC 15948)
 • Tagged Image File Format (tif/tiff, revize 6 – nekomprimovaný)
 • JPEG File Interchange Format (jpeg/jfif, ISO/IEC 10918)
 • video programový nástroj pro komprimaci dat (kodek) Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2 (mpeg1/mpeg2, ISO/IEC 13818)
 • zvukový programový nástroj pro komprimaci dat (kodek) MPEG-1 Audio Layer 2/Audio Layer 3 (mp2/mp3)
 • Waveform audio format (WAV), modulace Pulse-code modulation (pcm)
 • Portable Document Format (pdf)
 • Extensible Markup Language Document1 (xml)
 • 602XML Filler dokument (fo/zfo)
 • Hypertext Markup Language Document (html/htm)
 • Open Document Text (odt)
 • Open Document Spreadsheet (ods)
 • Open Document Presentation (odp)
 • prostý text (txt)
 • Rich Text Format (rtf)
 • MS Word Document (doc/docx)
 • MS Excel Spreadsheet (xls/xlsx)
 • MS PowerPoint Presentation (ppt/pptx)
 • Graphics Interchange Format (gif)

Celková velikost zprávy posílané do podatelny nesmí přesáhnout 6 MB a celková velikost zprávy posílané do datové schránky nesmí přesáhnout 20 MB.

f) Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů:

 • CD (standard ISO 9660)
 • DVD (standard ISO 9660)
 • USB flashdisk – pouze při podání na podatelně (souborový systém FAT32, NTFS)
 • USB externí HDD – pouze při podání na podatelně (souborový systém FAT32, NTFS)

g) Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných veřejnoprávním původcem (dále jen „škodlivý kód“)

Pokud lze zjistit z doručeného dokumentu v digitální podobě obsahujícího škodlivý kód elektronickou adresu odesílatele, neprodleně se na tuto adresu odešle vyrozumění o jeho zjištění, popřípadě o zničení dokumentu a vyzve odesílatele k zaslání nového dokumentu. Dokument se škodlivým kódem se po vyrozumění zničí. Není-li podadelna schopena určit odesílatele doručeného dokumentu, který obsahuje škodlivý kód, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.

h) Důsledky doručení vadných dokumentů v analogové či digitální podobě

Pokud podatelna zjistí, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný, a je schopen určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se podatelně vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, podatelna dokument dále nezpracovává. Není-li podatelna schopna určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.

Podatelna obdobně postupuje, pokud zjistí, že doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém archiv přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložené na přenosném technickém nosiči dat, na kterém archiv přijímá dokumenty v digitální podobě, je-li k doručení dokumentu užito přenosného technického nosiče dat.