Informace o zpracování osobních údajů Městským úřadem Jiříkov

GDPR - pověřenec města Jiříkov pro ochranu osobních údajů

JUDr. Jan Šťastný,
e-mail: stastny@catania.cz


Město Jiříkov, (dále jen "město") jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Město zpracovává osobní údaje a další informace týkající se občanů a dalších subjektů údajů města v rámci samostatné a přenesené působnosti. Většina osobních údajů občanů je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených městu zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu občanů. Tato zpracování však město provádí jen výjimečně.

Město respektuje práva občanů, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Město zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je město pověřeno, nebo z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. Město zpracovává osobní údaje občanů podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů (např. Nařízením EU 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každý dotčený občan právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. Město pak občanovi prokáže závažnost a oprávněnost zájmů města, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod občana.

Na město je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS 34mbzwf, emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese mesto@jirikov.cz, prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese Městský úřad Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, nebo osobně s platným průkazem totožnosti na adrese Městský úřad Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na obec obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na obec obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Informace poskytované při zíkání osobních údajů od subjektu údajů

V souladu s článkem 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) poskytuje Obec informace Subjektům údajů o zpracování jejich osobních údajů. Dokument obsahující detailní informace o jednotlivých Účelech zpracování si můžete prohlédnout zde: Tabulka obce.

Informace poskytované při získání osobních údajů od třetích osob

Správce zpracovává osobní údaje pouze pro účely uvedené v seznamu účelů "Tabulka obce", kde jsou uvedeny kategorie osobních údajů, právní základ pro zpracování, kategorie příjemců a je uvedena i předpokládaná doba uložení. Tyto osobní údaje se nepředávají žádnému příjemci třetích zemí. Osobní údaje získané z informačních systémů státní správy, rejstříků a z veřejně dostupných zdrojů podléhají výjimce v souladu s odst. 5 písm c) čl. 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a nejsou uváděny při plnění povinnosti dle čl. 14 GDPR. V souladu s čl. 14 GDPR odst. 5 písm a) výjimku tvoří i informace o těch osobních údajích, které jsou již subjektu údajů známy. Správce prohlašuje, že v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů (vyjma případů uvedených v čl. 14 GDPR odst. 5) splní svou informační povinnost v přiměřené lhůtě, a to do jednoho měsíce, nebo při první komunikaci se subjektem údajů pro daný účel.

Subjekt údajů může uplatňovat všechna svá práva i pro osobní údaje získané dle čl. 14 GDPR u správce, nebo jmenovaného pověřence (JUDr. Jan Šťastný; stastny@catania.cz) a případně může podat stížnost u dozorového úřadu.

Správce dále prohlašuje, že u všech účelů prováděných v souladu s čl. 6 GDPR odst.1 písm f) má v souladu s čl. 35 GDPR v případě potřeby zpracováno DPIA (posouzení vlivu na ochranu osobních údajů).


Odkazy

Soubory ke stažení

clanky10658/gdpr-povinne_zverejnovane_informace.pdf143 kBPovinně zveřejňované informace (GDPR)Vloženo: 12. 06. 2023, 11:00h