Jednací řád zastupitelstva města Jiříkov

PřílohaPDF

Zastupitelstvo města Jiříkova na 3. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova dne 27.01.2015, usnesením č. 45/2015 vydalo Směrnici č. 1/2015 „Jednací řád Zastupitelstva města Jiříkova“ podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

 

Čl. I.

Úvodní ustanovení

 1. Jednací řád zastupitelstva města upravuje přípravu, svolání, průběh zasedání, usnášení a

kontrolu jeho usnesení.

 1. Zastupitelstvo města rozhoduje o otázkách upravených tímto jednacím řádem v mezích zákona.

 

Čl. II.

Příprava zasedání zastupitelstva města

 1. Zasedání  zastupitelstva  města  svolává  starosta  písemnými  pozvánkami  jednotlivým

členům podle § 103, odst. 5 a podle § 92 odst. 1 a to většinou poslední úterý v měsíci.

 1. Pozvánky s návrhem programu zasedání a materiály k projednání se odesílají tak, aby je

členové zastupitelstva obdrželi alespoň 5 dní před dnem zasedání.

 1. V mimořádně naléhavých případech je možno tyto materiály předložit v den zasedání zastupitelstva.
 2. Městský úřad informuje o místě, době a navrženém programu zasedání zastupitelstva podle § 93 odst. 1 zákona o obcích a to na úřední desce MěÚ alespoň 7 dní ( včetně ) před zasedáním zastupitelstva, kromě toho může informaci uveřejnit způsobem v místě obvyklým (Jiříkovské noviny, aktuality na www.jirikov.cz., výlepové plochy).
 3. Program zasedání zastupitelstva města připravuje starosta města na základě připravených návrhů rady města pro jednání zastupitelstva města.

 

Čl. III.

Průběh zasedání zastupitelstva města

  1. Zasedání zastupitelstva města řídí starosta nebo pověřený člen zastupitelstva (předsedající).
  2. Předsedající zahájí zasedání zastupitelstva ve stanovenou dobu, uvedenou na pozvánkách. Pokud není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva města, vyčkají členové zastupitelstva města max. 15 minut příchodu dalších členů zastupitelstva.Pokud se ani po této době nedostaví potřebný počet členů zastupitelstva města, předsedající ukončí zasedání. Další zasedání svolá starosta na nejbližší možný termín, při dodržení zákonem stanovených lhůt zveřejnění.
  1. Zastupitelstvo na úvodu každého zasedání volí jednotlivě předsedu a členy návrhové (volební) komise. Funkční období této komise je vždy pro jedno zasedání, v kterém jsou zvoleni.
  2. Zastupitelstvo města rovněž určí ze svého středu jmenovitě dva ověřovatele zápisu, kteří svým podpisem potvrzují správnost a úplnost zápisu.
  3. Předsedající určí jmenovitě zapisovatelku.
  4. Dále zastupitelstvo na začátku schvaluje navržený program zasedání. O věcech, které nebyly dány na pořad jednání zastupitelstva města, může být jednáno pouze tehdy, schválí-li to nadpoloviční většina všech zvolených zastupitelů města, tj. 8 členů zastupitelstva města.
  5. Rozpravu k jednotlivým bodům schváleného pořadu zasedání otevírá a uzavírá předsedající. Odborné vyjádření k projednávaným bodům je podáváno vedoucím příslušného odboru městského úřadu nebo jeho pověřeným pracovníkem, popř. starostou města nebo tajemníkem MěÚ.
  6. Je-li narušen průběh jednání, nebo odchyluje se řečník od projednávaného bodu programu, může předsedající volat řečníka „k pořádku“ a nebo „k věci“. Neuposlechne-li, může mu předsedající slovo odejmout.
  7. Zastupitelstvo města se usneslo na omezujícím opatřením průběhu zasedání :
   - nikdo nemůže mluvit v téže věci vícekrát než dvakrát
   - doba diskusního vystoupení se omezuje na 5 minut a u předkladatele na 10 minut
   - technické poznámky se zkracují na dobu 3 minut.
  •  
  1. Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen zastupitelstva města, o jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy.
  1. Občané, kteří se účastní zasedání zastupitelstva, mohou vyjádřit názory a připomínky k projednávaným bodům programu povolením předsedajícího.
  1. V pořadu jednání zastupitelstva města za bod „Kontrola usnesení minulých zasedání“, bude zařazen bod „Dotazy a připomínky občanů“. Tento bod bude limitován do časového úseku 30 minut a jeden příspěvek může trvat maximálně 3 minuty.
  2. Předsedající v rozpravě dále udělí slovo k projednávanému bodu pracovníkům městského úřadu, ředitelům nebo zástupcům příspěvkových organizací, přizvaným odborníkům, zástupcům občanských spolků, hnutí, organizací a petičních výborů zastupující zájmové skupiny občanů dotčených projednávanou problematikou.
  3. Požádá-li na zasedání zastupitelstva o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce,senátor, poslanec nebo zástupce orgánů kraje, musí mu být uděleno přímo.
  1. Návrhy, připomínky a podněty podané v den zasedání můžou být odpovězeny ihned nebo si odpovídající vyhradí pro vyčerpávající odpověď ustanovenou zákonnou lhůtu.

 

Čl. IV.

Hlasování

 1. Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zasedání zastupitelstvo města hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající.
 2. Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu.
 1. V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo města nejprve o variantě doporučené návrhovou komisí (radou města). V případě uplatnění protinávrhu, hlasuje se nejdříve o tomto protinávrhu.  Schválením  jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté.
 2. Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, může se zastupitelstvo města na návrh starosty usnést na dohadovacím řízení. Starosta v tomto případě vyzve politické skupiny členů zastupitelstva, aby jmenovaly po jednom zástupci pro toto řízení a zasedání zastupitelstva se přeruší. Dohadovacímu řízení předsedá starosta. Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh získá potřebnou většinu, starosta obnoví přerušené zasedání zastupitelstva města, přednese upravený návrh a dá o něm hlasovat. Nezíská-li upravený návrh potřebnou většinu, prohlásí starosta, že nebylo přijato žádné usnesení.
 3. Člen zastupitelstva, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech města mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání zastupitelstva města, který má danou záležitost projednat. Nejpozději však před tím, než zastupitelstvo města přistoupí k hlasování projednávaného bodu.

 

 

Čl. V.

Způsob hlasování

 1. Hlasování  se  provádí  veřejně  nebo  tajně  a  nebo  podle  jmen  o  čemž  rozhoduje zastupitelstvo města.

  Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu, nebo se lze hlasování zdržet. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva města.

  Tajná volba se provádí pomocí hlasovacích lístků. Tato volba se zpravidla provádí pouze při volbě nebo odvolání starosty, místostarosty, členů rady, apod. Pro zvolení nebo odvolání je potřeba nadpoloviční většinu hlasů všech členů zastupitelstva města, tj. 8 členů zastupitelstva města.

  Hlasování podle jmen se provádí podle abecedního seznamu. Předsedající vyzve postupně zastupitele, aby se veřejně vyslovili „pro návrh“ nebo „proti návrhu“. Návrhová (volební) komise zaznamenává hlasování, aby bylo možno provést přijmutí nebo ne přijmutí návrhu usnesení, volby, odvolání.
 1. Zasedání  zastupitelstva hlasuje na svém zasedání veřejným způsobem, pokud není navržen jiný způsob hlasování (viz. tajná volba, hlasování podle jmen).
 1. Zastupitel města je povinen na zasedání zastupitelstva města své hlasování zaznamenat na hlasovacím lístku (tiskopis), který po skončení předá zapisovatelce.

 

Čl. VI.

Zápis ze zasedání zastupitelstva města

 1. O průběhu zasedání zastupitelstva města se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení zodpovídá tajemník MěÚ, vede také evidenci zápisů jednotlivých zasedání  a soustřeďuje zprávy o plnění usnesení. Rovněž je z průběhu zasedání pořízen audio (video) záznam pro kontrolu správnosti a úplnosti zápisu.
 2. Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných, návrhy a dotazy podané při zasedání písemně.
 3. V zápisu se uvádí :
  • datum a místo jednání
  • hodinu zahájení a ukončení, popř. dobu přerušení
  • jména předsedy a členů zvolené návrhové (volební) komise
  • jména určených ověřovatelů zápisu
  • jména omluvených členů zastupitelstva
  • program jednání
  • průběh diskuze se jmény řečníků
  • podané návrhy
  • přijatá usnesení zastupitelstva, včetně hlasování
  • další    skutečnosti,    které    by     se    podle     rozhodnutí    členů zastupitelstva města měly stát součástí zápisu
 4. Zápis  se  vyhotovuje  do  10  dnů  po  skončení  zasedání  zastupitelstva  města,  který podepisuje  starosta, nebo místostarosta a určení ověřovatelé.
 1. Zápisy z jednotlivých zasedání zastupitelstva jsou uloženy na sekretariátu MěÚ a musí být dispozici k nahlédnutí pro členy zastupitelstva, občany města a osoby dle § 16 odst. 3 a § 17 zákona o obcích.
 2. O    námitkách    člena     zastupitelstva    proti    zápisu      rozhoduje    nejbližší    zasedání zastupitelstva města.
 1. Zveřejnění zápisu zastupitelstva města se provádí na úřední desce MěÚ a stránkách www.jirikov – zabezpečuje tajemník MěÚ
 2. Na internetových stránkách města se zveřejňuje zápis ze zasedání zastupitelstva města včetně výsledků hlasování a informacích o rozpravě. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.t

 

Čl. VII.

Zrušující ustanovení

Touto směrnicí č. 1/2015 „Jednací řád Zastupitelstva města Jiříkova“ se ruší směrnice č. 2/2011 „Jednací řád Zastupitelstva města Jiříkova“ schválený usnesením č. 60/2011 na Zasedání  Zastupitelstva města Jiříkova konaného dne 22.02.2011.

 

 

Michal Maják, starosta města Jiříkova

Miroslav Horák, místostarosta města Jiříkova