Oznámení o doručení poštovních zásilek osobám s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Jiříkov

Ve vlastním zájmu věnujte pozornost tomuto poučení pro níže uvedeny osoby s trvalým pobytem na adrese Náměstí 464/1, Jiříkov, ohlašovna MěÚ, o uložení zásilky obsahující písemnost, jejíž doručení se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Zásilka je pro adresáta uložena na České poště, s. p., v Jiříkově nebo u doručovatelské služby A-Z CÍL s. r. o., SNP 131, Rumburk (dříve sídlo RUKOV – Prominent s. r. o.), tel. 739 378 123. Zásilka je k vyzvednutí v pracovních dnech.

Jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě uvedené na oznámení ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

Prokáže-li adresát, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může požádat odesílající správní orgán o prominutí zmeškání úkonu podle § 41 správního řádu. Požádat o prominutí zmeškání úkonu je možné do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která bránila zásilku vyzvednout, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy měla být zásilka nejpozději vyzvednuta.

Jestliže bude odmítnuto převzetí zásilky, odmítnuto nebo znemožněno předání poučení nebo nebude poskytnuta součinnost nezbytná k řádnému doručení, bude písemnost považována za doručenou dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení. Osoby s trvalým pobytem na adrese Náměstí 464/1, Jiříkov, ohlašovna MěÚ, mají v sekretariátu MěÚ Jiříkov k vyzvednutí obyčejné zásilky, které dosud byly doručeny na adresu úřadu. Informace na tel. 412 338 111.