Mimořádné události a krizové situace

V běžném životě člověka mohou nastat neočekávané situace, které zásadním způsobem naruší normální chod života a dochází k bezprostřednímu ohrožení životů a zdraví občanů, škodám na majetku a ohrožení životního prostředí. Takovou situaci nazýváme mimořádnou událostí.

Ve snaze předejít jejich dopadům na život a životní prostředí se stanovuje

Krizové řízení

Krizovým řízením se rozumí souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace.
Podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení o změně některých zákonů je koordinačním orgánem v přípravě na krizové stavy ministerstvo vnitra.

Krizová situace

je mimořádná událost, při níž je vyhlášen krizový stav:

  1. „stav nebezpečí“ - vyhlašuje hejtman kraje (v Praze primátor) pro území kraje nebo jeho část na dobu nejvýše 30 dnů (při závažné a rozsáhlé mimořádné události, kterou nelze řešit běžně dostupnými silami a prostředky a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek IZS)
  2. nebo „nouzový stav“ - vyhlašuje vláda ČR nejdéle na dobu 30 dnů (při mimořádné události, která ve značném rozsahu ohrožuje životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní bezpečnost a pořádek)
  3. nebo „stav ohrožení státu“ - může vyhlásit Parlament ČR (při ohrožení svrchovanosti státu, územní celistvosti nebo demokratických základů státu)
  4. nebo „válečný stav“ - může vyhlásit Parlament ČR (při napadení agresorem nebo v případě společné obrany proti napadení v rámci plnění mezinárodních smluvních závazků)

Jedná se o takové stavy, kdy hrozící nebezpečí nelze odvrátit nebo způsobené následky odstranit běžnou činností správních orgánů a složek Integrovaného záchranného systému a jimiž se zvyšují pravomoci územních správních úřadů a vlády.

Vymezení základních pojmů

Mimořádnou událostí se rozumí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací - Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, §2 písm. b)

Ochranou obyvatelstva se rozumí plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku - Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, §2 písm. e)

Integrovaným záchranným systémem se rozumí koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací - Zákon č. 239/2000 Sb.,o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, §2 písm. a)

Základními složkami IZS jsou složky, které zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě mimořádné události. Za tímto účelem rozmísťují své síly a prostředky po celém území České republiky. Základními složkami IZS jsou Hasičský záchranný sbor České republiky, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, zdravotnická záchranná služba a Policie České republiky. Zákon č. 239/2000 Sb.,o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, § 4, odst. 4 a 1

Ostatními složkami IZS jsou vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení civilní ochrany, neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím. Ostatní složky IZS poskytují při záchranných a likvidačních pracích plánovanou pomoc na vyžádání. V době krizových stavů se stávají ostatními složkami IZS také odborná zdravotnická zařízení na úrovni fakultních nemocnic pro poskytování specializované péče obyvatelstvu. Zákon č. 239/2000 Sb.,o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, § 4, odst. 2 a 3

Záchrannými pracemi se rozumí činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, a vedoucí k přerušení jeho příčin - Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, §2 písm. c)

Likvidačními pracemi se rozumí činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí - Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, §2 písm. d)

Krizovým řízením se rozumí souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešením, nebo ochranou kritické infrastruktury - Zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon, § 2 písm. a)

Krizovou situací se rozumí mimořádná událost podle zákona o IZS, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu - Zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon, § 2 písm. b)

Krizovým opatřením se rozumí organizační nebo technické opatření určené k řešení krizové situace a odstranění jejich následků, včetně opatření, jimiž se zasahuje do práva povinností osob - Zákon č. 240/2000 Sb.,krizový zákon, § 2 písm. c)

Pracovní povinností se rozumí povinnost fyzické osoby vykonávat po nezbytně nutnou dobu určenou práci, která je nutná pro řešení krizové situace a kterou je tato osoba povinna konat v místě určeném orgánem krizového řízení - Zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon, § 2 písm. d)

Pracovní výpomocí se rozumí povinnost fyzických osob vykonávat jednorázové a mimořádné úkoly nezbytné pro řešení krizové situace, které jsou povinny konat v místě určeném orgánem krizového řízení - Zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon, § 2 písm. e)

Věcným prostředkem se rozumí movitá nebo nemovitá věc nebo poskytovaná služba, pokud tuto věc nebo službu lze využít při řešení krizové situace - Zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon, § 2 písm. f)

Povodněmi se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň). Zákon č. 254/2001 Sb., § 64, vodní zákon, odst. 1

Ochranou před povodněmi se rozumí činnosti a opatření k předcházení a zvládnutí povodňového rizika v ohroženém území. Zajišťuje se systematickou prevencí a operativními opatřeními - Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, § 63, odst. 1