Czechpoint

"Obíhají data, nikoli občan"

Od 2. 11. 2009 je možnost na městském úřadu v Jiříkově využít služby Czech POINT.

Pod zkratkou Czech POINT se skrývá projekt Ministerstva vnitra ČR, který si předsevzal zredukovat byrokracii ve vztahu úřad – občan. Základní myšlenkou tohoto projektu vychází ze skutečnosti, že občan v současné době navštíví několik úřadů, aby mohl vyřešit svůj problém. Proč tedy nevytvořit místa, kde by mohl občan komunikovat se státem tak, aby "obíhala data" a nikoliv občan. A proto vznikl Czech POINT - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, jehož cílem je maximálně využít údaje ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.

Cílem projektu Czech POINT je tedy jinými slovy vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho univerzálního místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak.

Kontaktní místo Czech POINTu na městském úřadě najdete v kanceláři odboru vnitřní správy (evidence obyvatel), v 1. podlaží, kde Vaše žádosti vyřídí.

O výpisy lze žádat kdykoliv v úředních hodinách městského úřadu, tj. pondělí a středa od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 16.30 hodin, případně po osobní či telefonické dohodě s pracovnicemi i v kteroukoliv jinou dobu.

Zpoplatnění :

  • V případě výpisů z Rejstříku trestů ověřující správní úřad vybírá vždy poplatek 100 Kč za výpis. Poplatek v tomto případě nezáleží na počtu stran ani není možné tento snížit.
  • Podle přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, Položka 3 písm. d) Vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou stránku.
  • U konverze dokumentů je správní poplatek 30 Kč za stránku.
Pokud se tedy občan dostaví na úřad, tak co si může v rámci Czech POINTU vyřídit:

1)  Výpis z katastru nemovitostí

O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. Pokud žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu. O výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek, v případě, že budova je dělena na jednotky, což je typické u větších staveb, dělících se na jednotlivé byty, garáže atd. V tomto případě pochopitelně musí žadatel znát nejen popisné číslo domu, ale i přesné číslo bytu v domě.

2) Výpis z Obchodního rejstříku

O výpis z Obchodního rejstříku České republiky opět může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace.

3) Výpis z Živnostenského rejstříku

IV tomto případě může o výpis z Živnostenského rejstříku České republiky požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace.

4) Výpis z rejstříků trestů

Podle § 11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán; tuto žádost úřad archivuje dle zákona. Osoba, které lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis se může vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě úředně ověřené plné moci.

5) Výpis z Centrálního registru řidičů (výpis bodového hodnocení osoby)

Podle novely zákona č. 361/2000 Sb. (zákon o silničním provozu)., která nabyla účinnosti dne 1. 1. 2009,  lze zažádat o Výpis bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT.

6) Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Od 1. 1. 2009 lze zažádat lze i o Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů z Informačního systému o veřejných zakázkách.

7) Výpis z insolvenčního rejstříku

Jedná se o veřejně přístupný rejstřík, není tedy nutné ověřovat totožnost žadatele. V rejstříku je možné vyhledávat na základě dvou ukazatelů - identifikačního čísla organizace (hledání příslušné organizace) a podle osobních údajů (konkrétní osoba).

Co je to insolvenční rejstřík? - Insolvenční rejstřík je novým informačním systémem veřejné správy. Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.

8) Autorizované konverze dokumentů

Zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů zavádí termín autorizovaná konverze dokumentů. Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie. Ověřovací doložka každé provedené konverze se ukládá do centrálního úložiště ověřovacích doložek.

9) Datové schránky

V souvislosti s platností zákona č. 300/2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů se kontaktní místo veřejné správy stává prostředníkem mezi občanem a informačním systémem datových schránek. Prostřednictvím systému Czech POINT je možné zažádat o zřízení datové schránky a požádat o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových. Od 17. 9. 2009 byly zprovozněny agendy:

  • Přidání pověřené osoby k přístupu do DS
  • Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
  • Zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům/vedoucím OVM
  • Znepřístupnění DS, která byla zřízena na žádost
  • Opětovné zpřístupnění DS, která byla zřízena na žádost
  • Žádost, aby DS plnila/neplnila funkci OVM.