Komise rady města - období 2018 - 2022

  • komise jsou iniciativní a poradní orgány města, které řeší a projednávají otázky správy věcí a záležitostí města a jejich občanů
  • jsou odpovědny radě města a ta také rozhoduje, které komise si zřídí
  • rada města jmenuje a volí předsedu komise a jednotlivé členy
  • členem komise může být kdokoliv podle uvážení rady města
  • komise se scházejí se podle potřeby

Úkoly komisí rady města

  • posuzují návrhy a materiály předkládané orgánům města
  • ověřují správnost a opodstatněnost návrhů pro orgány města u veřejnosti
  • spolupracují s příslušnými odbory městského úřadu a členy rady a zastupitelstva města
  • spolupodílejí se na vytváření koncepcí rozvoje města
  • podílejí se na řešení problémů v oblasti samosprávy spadajících do jejich oblasti činnosti

SOCIÁLNĚ - KULTURNÍ KOMISE

Předsedkyně: 

Členové: Eva Ondráčková, Miroslava Petrová, Oldřich Záveský, Jan Dvořák, Mgr. František Bílý, David Bártl

Zapisovatelka: Hana Carvová

 

KOMISE SPRÁVY MAJETKU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Předseda: Petr Dufek

Členové: Miroslav Malý, Jan Horák, Petr Petr ml., Marek Sladký, Milena Pancová, Radek Trojovský

Zapisovatel: Bc. Lucie Lacheová, DiS.