Odbor vnitřní správy

Odbor vnitřní správy zajišťuje:

 • agendu vedení evidence obyvatelstva včetně správního řízení na úseku evidence obyvatel;
 • chod obřadní síně a spolu s tím spojené obřady na základě požadavků občanů města;
 • činnosti, které souvisejí s prací Komise pro občanské záležitosti města dotýkající se oblastí, sportu, školství, kultury a cestovního ruchu;
 • agendu ověřování podpisů a listin (vidimace a legalizace), s tím spojené vedení ověřovací knihy, služby v oblasti poskytování výpisů ze systému Czech POINT;
 • přípravu a administrativní zabezpečení státních akcí a akcí pořádaných Městem Jiříkov;
 • poskytování informací, podávání žádostí, stížností a dalších podání na podatelně městského úřadu;
 • pořizování záznamů z jednání rady města a zastupitelstva města;
 • příjem oznámení na základě oznamovací povinnosti při pořádání kulturních a společenských akcí;
 • spisovou službu a spisovou agendu doručené i odeslané pošty v rámci písemné i elektronické komunikace;
 • vydávání Jiříkovských novin, příjem článků a informací do Jiříkovských novin, informování veřejnosti prostřednictvím Jiříkovských novin;
 • péči o důchodce, staré občany a zdravotně postižené občany;
 • chod Klubu důchodců Jiříkov a Městské knihovny Jiříkov s její pobočkou ve Filipově;
 • sociálně právní ochranu dětí, výkon opatrovnictví;
 • zpracování posudků včetně terénního šetření;
 • vedení a vyřizování agendy na úseku přestupků při činnosti přestupkové komise;
 • dokumentaci a materiál k připravenosti města na mimořádné události a k řešení krizových situací;
 • pojištění majetku města a řešení škodných událostí v součinnosti s ostatními odbory;
 • zveřejňování písemností na úředních deskách Města Jiříkova, na webových stránkách města, včetně vedení evidence;
 • komunikační techniku a dalšího technického vybavení a správu počítačové sítě;
 • vytváření obsahu, tvorbu a aktualizaci webových stránek města;
 • správu budovy městského úřadu, vnitřních prostor knihovny Jiříkov a Klubu důchodců, budovy knihovny Jiříkov - pobočky Filipov;
 • správu místních poplatků ze vstupného a ubytovací kapacity včetně provádění daňového řízení;
 • evidenci a přidělování popisných čísel;
 • chod veřejného pohřebiště (pohřebnictví, vybírání poplatků a dále dle OZV "Řád veřejného pohřebiště");
 • vedení agendy v oblasti dotačního managementu;
 • spolupráci mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi zřízenými městem.

Odbor vnitřní správy

Ing. Dagmar Bosáková

vedoucí odboru vnitřní správy

Petra Kissová

referent odboru vnitřní správy

Jana Škvorová

referent sociálních věcí

Bc. Lucie Lacheová, DiS.

referent sociálních věcí

Šárka Fojtová

sekretariát, podatelna

Radek Martinec

redaktor Jiříkovských novin, správa IT, webmaster

Hana Carvová

referent kultury, knihovnice

redakční email Jiříkovských novin

Tagy
Tagy:
Archiv: