Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 442/2006, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění vyhlášky č. 416/2008 Sb.

1. Oficiální název

Město Jiříkov je základní územní samosprávný celek České republiky (dále jen Město).

Město je právnickou osobou a vystupuje tedy v právních vztazích svým jménem a na svou odpovědnost. Jako samostatná právnická osoba vznikla dnem účinnosti zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tedy dnem voleb do obecních zastupitelstev v roce 1990, t. j. 24. listopadu 1990.

Město své záležitosti spravuje samostatně (v tomto případě jde o tzv. samostatnou působnost) a při výkonu této činnosti se řídí pouze zákony a též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.

Město vykonává v zákonem vymezeném rozsahu také státní záležitosti - státní správu (v tomto případě jde o tzv. přenesenou působnost) a při výkonu této působnosti se navíc řídí usneseními vlády, směrnicemi ústředních správních úřadů a opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti.

2. Důvod a způsob založení

Město má svůj majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně podle podmínek stanovených zvláštními zákony. Město hospodaří podle sestaveného rozpočtu a vyúčtování hospodaření provádí po skončení kalendářního roku. Návrh rozpočtu i vyúčtování hospodaření jsou zveřejňovány před jejich projednáním v Zastupitelstvu města Jiříkov, aby se k němu mohli vyjádřit občané (viz. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů).

Související právní předpisy

 • Ústava České republiky, ústavní zákon č. 1/1993 Sb.
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Město je spravováno Zastupitelstvem města Jiříkov (dále jen zastupitelstvo města), které je nejvyšším orgánem v samostatné působnosti a jeho členové jsou voleni občany ve volbách do zastupitelstev obcí. Zastupitelstvo města má celkem 15 členů a schází se podle potřeby, minimálně však jednou za tři měsíce. Jeho zasedání jsou veřejná.

Výkonným orgánem v samostatné působnosti je Rada města Jiříkova (dále jen rada města), jejíž členové jsou voleni zastupitelstvem města. Rada města má 5 členů. Rada města se schází ke svým schůzím podle potřeby, její schůze jsou neveřejné.

3. Organizační struktura

Městský úřad Jiříkov - organizační struktura

Příspěvkové organizace města

Organizační složka města

Orgány města

 • Městská policie Jiříkov

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Městský úřad Jiříkov
Náměstí 464/1
40753 Jiříkov

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Městský úřad Jiříkov
Náměstí 464/1
40753 Jiříkov

4.3. Úřední hodiny

  úřední a pokladní hodiny podatelna úřadu
Pondělí 8.00–11.30 12.30–16.30 8.00–11.30 12.30–16.30
Středa 8.00–11.30 12.30–16.30 8.00–11.30 12.30–16.30
Pátek 8.00–11.00   8.00–11.00  

 V úterý, ve čtvrtek a v pátek je podatelna na zazvonění u hlavního vchodu. Mimo stanovené hodiny je podatelna přístupná pouze po telefonické domluvě.

4.4. Telefonní čísla

+420 412 338 111
+420 602 411 628

4.5. Číslo faxu

+420 412 338 255

4.6. Adresa internetové stránky

4.7. Adresa podatelny

Podatelna Městského úřadu Jiříkov je zřízena nazákladě nařízení vlády č. 495 ze dne 25. 8. 2004, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákono elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

Elektronická adresa podatelny:
 • mesto@jirikov.cz - tato elektronická adresa podatelny je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Městskému úřadu Jiříkov.
 • Datová schránka – ISDS: 34mbzwf
Seznam kvalifikovaných certifikátů:

Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců Městského úřadu Jiříkov určených pro zajištění provozu elektronické podatelny:

Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technickým nosičích:

Městský úřad Jiříkov, podatelna, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Úřad potvrzuje, že datová zpráva byla doručena elektronické podatelně a zařazena do spisové služby úřadu.

Vzor datové potvrzovací zprávy

Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně MěÚ Jiříkov mesto@jirikov.cz DD/MM/RRRR v HH:MM:SS.

Identifikátor Vaší datové zprávy: JirikovD/XXXX/RRRR


S pozdravem

pracovník podatelny
Technické parametry přijímaných datových zpráv:

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech:

 • Portable Document Format/Archive (PDF/A, ISO 19005)
 • Portable Network Graphics (png, ISO/IEC 15948)
 • Tagged Image File Format (tif/tiff, revize 6 – nekomprimovaný)
 • JPEG File Interchange Format (jpeg/jfif, ISO/IEC 10918)
 • video programový nástroj pro komprimaci dat (kodek) Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2 (mpeg1/mpeg2, ISO/IEC 13818)
 • zvukový programový nástroj pro komprimaci dat (kodek) MPEG-1 Audio Layer 2/Audio Layer 3 (mp2/mp3)
 • Waveform audio format (WAV), modulace Pulse-code modulation (pcm)
 • Portable Document Format (pdf)
 • Extensible Markup Language Document1 (xml)
 • 602XML Filler dokument (fo/zfo)
 • Hypertext Markup Language Document (html/htm)
 • Open Document Text (odt)
 • Open Document Spreadsheet (ods)
 • Open Document Presentation (odp)
 • prostý text (txt)
 • Rich Text Format (rtf)
 • MS Word Document (doc/docx)
 • MS Excel Spreadsheet (xls/xlsx)
 • MS PowerPoint Presentation (ppt/pptx)
 • Graphics Interchange Format (gif)
Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:

Datové zprávy jsou přijímány na CD, DVD a USB flash disku (FAT16, FAT32, exFAT, NTFS).

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru nebo chybného formátu u přijaté zprávy:

Datová zpráva u které byl zjištěn škodlivý software nebo chybný formát, není zpracovávána.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu mesto@jirikov.cz, případně na poštovní adresu městského úřadu.

Právní předpisy vztahující se k elektronické podatelně:
 • Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

4.8. Další elektronické adresy

Kontakty na zaměstnance Městského úřadu

5. Případné platby můžete poukázat

Informace o platbách a číslech účtů včetně variabilních symbolů najdete v odkuzu Platby a poplatky.

6. Identifikační číslo (IČ)

00261424

7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

CZ00261424

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumenů

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

 • osobně na Městkém úřadě Jiříkově v úředních dnech a hodinách
 • telefonicky na čísle +420 412 338 111
 • není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 • formulář písemné žádosti můžete doručit:
  • elektronicky (e-mailem) na adresu e-podatelny
  • poštou na adresu Městský úřad Jiříkov, Náměstí 464/1, 40753 Jiříkov
  • faxem na číslo +420 412 338 255

10. Příjem žádostí a dalších podání

 • osobně na Městkém úřadě Jiříkov v úředních dnech a hodinách
 • telefonicky na čísle +420 412 338 111
 • elektronicky (e-mailem) na adresu e-podatelny
 • poštou na adresu Městský úřad Jiříkov, Náměstí 464/1, 40753 Jiříkov
 • faxem na číslo +420 412 338 255

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky lze podávat písemně:

 • osobně na Městkém úřadě Jiříkov v úředních dnech a hodinách
 • poštou na adresu Městský úřad Jiříkov, Náměstí 464/1, 40753 Jiříkov

Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným obecním úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanovených zvláštními předpisy. Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu a mnoho dalších včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete na následujících webových stránkách

14. Předpisy

14. 1. Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Městský úřad Jiříkov jedná a rozhoduje

 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
 • zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
 • zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
 • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 • zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
 • zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
 • zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
 • zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
 • zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí
 • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
 • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
 • nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků

14. 2. Vydané právní předpisy

Zastupitelstvo města Jiříkova vydává obecně závazné vyhlášky města a Rada města Jiříkova vydává nařízení města.

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.