Výbory zastupitelstva města - období 2022 - 2026

Výbory zastupitelstva města

Výbor plní úkoly, kterými je pověřen zastupitelstvem obce, tomu také odpovídá za svoji činnost. Předsedou každého výboru je vždy člen zastupitelstva. Počet členů výboru je vždy lichý. Schází se dle potřeby. Usnesení výboru je platné, souhlasí-li s ním nadpoloviční většina všech jeho členů.

 • výbory zastupitelstva jsou iniciativní a kontrolní orgány existující v každé obci (§ 117 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích)
 • ze zákona vzniká v každé obci finanční výbor a kontrolní výbor
 • předsedou výboru musí být zastupitel obce
 • výbor má vždy lichý počet členů a za členy může zastupitelstvo zvolit kohokoliv podle vlastního uvážení
 • výbor se schází podle potřeby
 • usnesení výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru
 • svá stanoviska a návrhy předkládají výbory přímo zastupitelstvu a mohou požadovat jejich zařazení do programu jednání zastupitelstva města

FINANČNÍ VÝBOR

Předsedkyně: Naděžda Stožická
Tajemnice: Ing. Jitka Schovancová
Členové: Dagmar Wittgruberová, Alena Suchá, Ondřej Pernica, Evžen Fodor

 • provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města
 • hodnotí požadavky kladené na rozpočet města
 • vyjadřuje se k návrhům právních předpisů města, z nichž vyplývá určitý finanční dopad pro město
 • sleduje a ovlivňuje hospodaření s peněžními fondy města
 • hodnotí způsob využívání věcí v majetku města
 • navrhuje změny schváleného rozpočtu
 • vyjadřuje se k žádostem o příspěvky nebo půjčky z rozpočtu města
 • vyjadřuje se ke zprávě auditora a závěrečnému účtu města
 • vyjadřuje se k přijímaným návratným finančním výpomocím, úvěrům a půjčkám
 • projednává případy prominutí pohledávek, plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce

KONTROLNÍ VÝBOR

Předseda: Ladislav Mrázek
Tajemník: Ing. Dagmar Bosáková
Členové: Robert Altman, Ing. Nikol Kopecká, Martin Hase, Lucie Stožická

 • kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady města
 • kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a MěÚ na úseku samostatné působnosti (tj. při správě věcí a záležitostí, které jsou v zájmu obce a jejich občanů)
 • sleduje činnost a plnění úkolů právnických osob a organizačních složek, které založilo nebo zřídilo město
 • sleduje vyřizování petic, stížností, oznámení a podnětů občanů a organizací jednotlivými orgány města
 • plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města