Vyhlášky a nařízení

Právní předpis je dokument vydaný jednostranně z pozice moci, který zpravidla obsahuje jednu nebo více právních norem nebo jejich složek. Právní předpis je součástí právního řádu. Za právní předpis se nepovažují smlouvy (s výjimkou přímo aplikovatelných mezinárodních smluv), rozhodnutí, usnesení, rozsudky, výměry, deklarace a podobné akty, třebaže obsahově se jim některé právní předpisy podobají.

Právním předpisem se obvykle rozumí především obecně závazný právní předpis, tedy předpisy veřejně vydávané orgány veřejné moci v rámci veřejné správy. Protikladem obecně závazného právního předpisu je například vnitřní předpis, což je neveřejný dokument (jehož zveřejnění ovšem je přípustné), kterým právnická osoba, ať už veřejnoprávní nebo soukromoprávní, upravuje práva a povinnosti svých pracovníků, členů, zaměstnanců či zástupců v rámci své působnosti. Některé vnitřní předpisy musí právnická osoba vydat povinně na základě zákona a zákony ukládají povinnost se jimi řídit nebo zněním vnitřních předpisů podmiňují některé právní vztahy.
 

Aktuálně platné vyhlášky a nařízení vydané městem Jiříkov

Číslo Název   Schváleno Účinnost
4/2020 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ozv_mesto_jirikov_ko.pdf 201 kB 10.12.2020 1.1.2021
3/2020 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ozv-3-2020.pdf 187 kB 29.9.2020 22.10.2020
2/2020 Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 3/2002, Řád veřejného pohřebiště 2020-2.pdf 92 kB 30.6.2020 1.7.2020
1/2020 Obecně závazná vyhláška o omezení provozování některých hazardních her 2020-1.pdf 81 kB 30.6.2020 22.7.2020
1/2019 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů 2019-1.pdf 533 kB 11.12.2019 1.1.2020
1/2017 Obecně závazná vyhláška o regulaci hlučné zábavní pyrotechniky a provádění pyrotechnických efektů způsobujících hluk a o výjimečném zrušení nebo zkrácení doby nočního klidu 2017-1.pdf 112 kB 30.5.2017 1.6.2017
3/2015 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území města Jiříkov 2015-3.pdf 337 kB 14.12.2015 1.1.2016
1/2015 Obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí 2015-1.pdf 111 kB 30.9.2015 1.1.2016
1/2013 Obecně závazná vyhláška, Požární řád 2013-1.pdf 1,31 MB 29.8.2013 27.9.2013
2/2012 Obecně závazná vyhláška, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství 2012-2.pdf 2,72 MB 29.5.2012 14.6.2012
1/2012 Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu 2012-1.pdf 222 kB 17.1.2012 18.1.2012
2/2011 Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her 2011-2.pdf 29 kB 13.12.2011 1.1.2012
5/2010 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 2010-5.pdf 1,26 MB 14.12.2010 1.1.2011
1/2010 Obecně závazná vyhláška. kterou se zrušuje obecně závažné vyhlášky města Jiříkov č. 3/2007 2010-1.pdf 172 kB 27.2.2010 19.5.2010
3/2008 Nařízení města, kterým se ruší obecně závazná vyhláška města Jiříkova č. 18/1996 2008-3.pdf 205 kB 9.7.2008 1.1.2009
2/2007 Obecně závazná vyhláška o zřízení městské policie 2007-2.pdf 226 kB 25.9.2007 1.1.2008
4/2006 Nařízení města, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí 2006-4.pdf 483 kB 12.9.2006 1.10.2006
3/2006 Nařízení města, kterým se upravuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic 2006-3.pdf 474 kB 12.9.2006 1.10.2006
3/2005 Nařízení města, kterým se zrušují některé obecně závazné vyhlášky a nařízení města Jiříkov 2005-3.pdf 199 kB 29.11.2005 1.1.2006
2/2005 Obecně závazná vyhláška kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky města Jiříkov 2005-2.pdf 122 kB 29.11.2005 1.1.2006
1/2005 Obecně závazná vyhláška o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a o vymezení prostoru pro volné pobíhání psů 2005-1.pdf 257 kB 29.11.2005
3/2004 Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 5/1999 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školní družiny 2004-3.pdf 185 kB 14.12.2004 4.4.2005
2/2001 Nařízení města, o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 2/2000 - Tržní řád obecně závažné vyhlášky č. 2/2001, Nařízení města o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 2/2000 - Tržní řád 2001-2.pdf 34 kB 10.5.2001 31.5.2001
1/2001 Nařízení města o zrušení dodatku č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2000 k Tržnímu řádu Města Jiříkova 2001-1.pdf 35 kB 10.5.2001 31.5.2001
11/1999 Vyhláška o zrušení obecně závazné vyhlášky "Řád pohřebiště" Města Jiříkova 1999-11.pdf 34 kB 25.11.1999 15.12.1999
16/1995 Vyhláška o zrušení městské policie v Jiříkově 1995-16.pdf 137 kB 18.5.1995 19.5.1995