Informace k volbě prezidenta ČR

V pátek 13. a  v sobotu 14. ledna 2023 se koná volba prezidenta ČR (případné II. kolo dne 27. a 28. ledna 2023). Volební místnosti se otevřou v pátek v 14:00 hodin a zavřou ve 22:00 hodin. V sobotu je možné hlasovat od 08:00 hodin do 14:00 hodin.
Voliči, kteří nebudou v době volby prezidenta v místě svého trvalého bydliště, mohou volit prezidenta v jakémkoli jiném volebním okrsku v České republice na voličský průkaz. O voličský průkaz si mohou voliči zažádat již od vyhlášení volby prezidenta ČR. Počátek lhůty pro předání voličského průkazu je od 29. 12. 2022. Jelikož tento den bude Městský úřad uzavřen, mohou si voliči v Jiříkově voličský průkaz vyzvednout nejdříve v pátek 30. 12. 2022 od 08.00 do 11:00 hodin – odbor vnitřní správy bude otevřen a bude v provozu pouze za tímto účelem, ostatní odbory na MěÚ budou zavřené. 
Upozorňujeme, že voličský průkaz je vystaven vždy na každé kolo volby prezidenta zvlášť.
O voličský průkaz lze zažádat buď osobně na MÚ v místě svého trvalého pobytu, písemně poštou  - žádost musí obsahovat úředně ověřený podpis voliče nebo datovou schránkou.
Lhůty pro podání žádosti o voličský průkaz pro I. kolo volby jsou stanoveny takto:
- pro doručení žádosti poštou nebo datovou schránkou končí dne 6. 1. 2023 v 16:00 hodin,
- osobně si voliči mohou podat žádost o vydání voličského průkazu do 11. 1. 2023 též do 16:00 hodin.
Lhůta pro případné II. kolo volby:
- písemně poštou nebo datovou schránkou do 20. 1. 2022 do 16:00 hodin,
- podání žádosti osobně do 25. 1. 2022 do 16:00 hodin.
Pokud bude volič v době volby prezidenta republiky hospitalizován v nemocnici nebo umístěn v pobytovém zařízení sociálních služeb mimo svůj volební okrsek, může správu nemocnice nebo zařízení požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů a to do 9. 1. 2023 při I. kole volby a do termínu 23. 1. 2023 při II. kole volby. Jestliže bude volič hospitalizován po těchto termínech, nebude mu již hlasování umožněno.
I při volbě prezidenta ČR je možnost hlasovat do přenosné volební schránky. Tuto možnost mohou využít voliči, kteří se ze závažných zdravotních či rodinných důvodů nemohou do volební místnosti dostavit. Telefonní čísla na okrskové volební komise budou zveřejněny dodatečně na webových stránkách města Jiříkova.
Podrobnější informace k volbám včetně vzoru žádosti o voličský průkaz jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.